Tiina Korpela

Monipuolinen asiakastyökokemus. Erityisosaamista mm. ahdistus-, mieliala- ja pakko-oireiden, ylikontrollin ja ihmissuhdeongelmien käsittelyyn. Kognitiivinen sekä ratkaisu- ja voimavarakeskeinen viitekehys.
Toimipiste:

Hyvinkää: Parantolankatu

Ammattinimike:
Psykoterapeuttikoulutettava
Asiakasryhmät:

Aikuiset, Nuoret

Terapiasuuntaus:
Ratkaisu- tai voimavarakeskeinenKognitiivinenInterpersoonallinen psykoterapia (IPT)
Kela-pätevyys:

Ei Kela-pätevyyttä

Tiinalla on pitkä työkokemus lasten, nuorten ja aikuisten kanssa työskentelystä mm. opiskeluhuoltopalveluissa. Tiinan tausta asiakastyössä on monipuolinen: hän on työskennellyt sekä matalan kynnyksen mielenterveyspalveluiden käyttäjien, että myös erikoissairaanhoidon asiakkaiden kanssa.

Voit varata ajan Tiinalle psykoterapeuttikoulutettavan antamaan hoitoon (lyhyt tai pitkä psykoterapia), lyhytterapiaan (5–25 käyntiä) tai yksittäiselle tuki- ja kriisikäynnille missä tahansa mieltäsi kuormittavassa asiassa. Pidemmän terapiatyöskentelyn käyntitiheys ja käyntimäärät sovitaan yhdessä asiakkaan kokeman tarpeen mukaan. Kaikki palvelut voidaan toteuttaa myös etäyhteydellä. Tiina ei ole vielä Kelan psykoterapeuttien palveluntuottajien rekisterissä, koska psykoterapeuttikoulutus on kesken.

Tiinalla on erityisosaamista ahdistus- ja mielialaoireilun, pakko-oireiden, paniikkihäiriön, ylikontrollin, perfektionismin ja ihmissuhdeongelmien hoidossa, kriisi- ja traumatyöskentelyssä, elämänmuutoksiin ja stressinhallintaan liittyvissä haasteissa, sekä psyykkisen hyvinvoinnin vahvistamisessa. Tiinalla on myös pitkä työkokemus liikunta-alalta, minkä vuoksi hän tarkastelee hyvinvointia kokonaisvaltaisesta näkökulmasta huomioiden keho-mieli-yhteyden. Urheilijoiden psyykkinen valmennus on yksi hänen suurista mielenkiinnon kohteistaan. Tiinalle psykoterapia on ensisijaisesti psyykkisiä oireita helpottava hoitomuoto, mutta ehdottomasti myös ihmisen psyykkistä toimintakykyä, sopeutumiskykyä, itsetuntemusta ja vuorovaikutustaitoja edistävä kokonaisvaltainen prosessi.

Tiina yhdistää kognitiivisen, sekä ratkaisu- ja voimavarakeskeisen psykoterapian työskentelytapoja asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. Keskustelun lisäksi Tiina soveltaa työskentelyssään myös toiminnallisia menetelmiä, kuten kehotietoisuus-, rentoutus- ja hengitysharjoituksia, sekä toisinaan myös kotiharjoituksia, jotta positiivinen muutos saataisiin mahdollisimman kokonaisvaltaisesti käyntiin.

Tiinaa kiehtoo ihmisen mielen koko potentiaalin hyödyntäminen omat voimavarat ja vahvuudet tunnistamalla, ja niitä hyödyntämällä. Toisinaan voi olla myös tarpeellista opetella havaitsemaan elämää rajoittavia haitallisia uskomuksia ja ajatuskehiä. Tiinalle tärkeää terapeuttina on välittää asiakkaalle kokemus avoimesta, kunnioittavasta, hyväksyvästä ja luottamuksellisesta ilmapiiristä, koska niiden varaan terapeuttinen yhteistyösuhdekin rakennetaan. Hallittu huumorin käyttö on olennainen osa Tiinan työskentelyä. Tiinan työote on optimistinen ja hänen ihmiskäsityksensä rakentuu ajatukselle siitä, että vaikeista olosuhteista huolimatta muutos on aina mahdollinen.