panorama-h

Lyhytterapia Kompissa

Voisiko lyhytterapia olla minulle avuksi?

Aina psykoterapian ei tarvitse olla vuosia kestävä prosessi, vaan asiakas voi hyötyä lyhyemmästäkin yhteistyöstä.  Tuolloin yhteiselle työskentelylle asetetaan rajatut ja realistiset tavoitteet, joiden ympärillä yhteistyö tapahtuu. Kestoltaan rajattu lyhytterapia on tehokasta ja merkityksellistä muutostyöskentelyä, jossa molempien osapuolien aktiivinen työskentely yhdessä määritellyn tavoitteen eteen on yhtä tärkeää muutoksen saavuttamiseksi. Lyhytpsykoterapia sisältää yleensä 1020 käyntiä. Terapian tuloksellisuutta mitataan oiremittareilla ja terapian lopuksi arvioidaan tarvetta jatkohoitoon. Lyhytpsykoterapia soveltuu erityisesti tilanteisiin, joissa on kyse kohtalaisen lyhytaikaisista ongelmista, esimerkiksi ensimmäisestä masennusjaksosta, uupumuksesta tai elämänkriisistä. Monet sairauskuluvakuutukset korvaavat lyhytpsykoterapian, mikäli sinulla on siihen lääkärin lähete.

Lyhytterapian tuloksellisuus

Tutkimusnäytön mukaan lyhyt psykoterapia on tehokas hoito- ja kuntoutusmuoto. Se on osoittautunut kustannustehokkaaksi keinoksi ylläpitää toiminta- ja työkykyä. Kelan, THL:n ja TTL:n selvitysten ja tutkimusten mukaan terapia edistää työelämässä pysymistä ja nopeuttaa siirtymistä työelämään sairausloman jälkeen. Lyhytterapia tuottaa pitkiä terapioita nopeammin kohenemista työkyvyssä. Lyhytterapian jälkeen terapeutti ja psykiatri arvioivat aina tarvetta pidempään psykoterapiaan esim. Kelan kuntoutustuella.

  • esim. Knekt, Lindfors, Laaksonen. Helsingin Psykoterapiatutkimus – psykoterapioiden vaikuttavuus viiden vuoden seurannassa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Raportti 33/2010. Helsinki 2010; Hyvärinen, Kaila, Laamanen, Väisänen, Varjonen, Vihtonen. ToMaHok: Toimiva masennuksen hoitokäytäntö työterveyshuollossa. Työterveyslaitos. Helsinki 2012.

Lyhytterapian eri muodot

Kompin terapeutit tarjoavat lyhytterapiaa lukuisista eri viitekehyksistä. Terapeutin profiilista voit katsoa, tarjoaako hän lyhytterapiaa ja mitä työskentelytapaa hän edustaa. Mikäli olet epävarma siitä, mikä viitekehys sopii sinulle parhaiten, voit varata ajan Psykologin neuvontakäynnille, joka neuvoo sinua sopivan terapiamuodon valinnassa.

 

Tunnefokusoitunut psykodynaaminen lyhytpsykoterapia (20 kertaa) soveltuu hyvin ahdistuksen ja masennusoireiden hoitoon. Hoidon työote perustuu psykoterapeutin aktiivisuuteen ja nopeasti muodostettuun terapeuttiseen yhteistyösuhteeseen. Psykoterapeutti pyrkii aktiivisesti auttamaan potilasta saamaan kokemuksellista yhteyttä ahdistuksen takana oleviin perustunteisiin ja tästä voidaan yhdessä muodostaa terapeuttinen fokus työskentelylle. Tutustumiskäynnit toteutetaan kahtena intensiivisenä 1,5 h käyntinä, joiden jälkeen hoitokäynnit ovat 45 min mittaisia. Lisätiedot eila.saarinen@komppi.net 

 

Kognitiivinen lyhytpsykoterapia (10-20 kertaa) sisältää useita eri psykoterapiamuotoja. Niillä on yhteiset juuret, mutta painotukset ja työskentelytavat vaihtelevat. Keskeisiä kohteita terapiatyöskentelyssä ovat asiakkaan haittaa tuottavat ajatukset ja uskomukset sekä niihin liittyvät hankalat tunteet. Kognitiivisen psykoterapian perustajatuksena on se, että ajatukset ja tunteet liittyvät toisiinsa ja että muokkaamalla ajatuksia joustavampaan suuntaan, myös tunnekokemus voi muuttua. Terapiassa kokeillaan ja harjoitellaan uudenlaista käyttäytymistä ja uudenlaisia toimintatapoja. Lisätiedot komppi@komppi.net

 

Integratiivisessa lyhytpsykoterapiassa (10-20 kertaa) tavoitteena on työskentelytapa, joka huomioi asiakkaan yksilölliset hoidolliset tarpeet mahdollisimman hyvin. Tähän pyritään erityisesti painottamalla eri psykoterapiamuodoille yhteisiä, muutosta tutkitusti tuottavia tekijöitä, kuten hyvää yhteistyösuhdetta asiakkaan ja terapeutin välillä. Tarpeen mukaan lähestymistapaa täydennetään asiakkaan hoitoon soveltuvalla kokonaisuudella eri psykoterapiasuuntausten teoreettisista hahmotustavoista ja tekniikoista. Terapian tavoitteet sovitaan yhdessä asiakkaan kanssa. Lisätiedot komppi@komppi.net

 

Hyväksymis- ja omistautumisterapia (10-20 kertaa) on terapiamuoto, jossa painotetaan yksilön arvoja ja arvojen mukaista toimintaa. Terapiassa keskitytään siihen, mikä kunkin yksilön elämässä toimii ja mikä ei toimi. Työskentelyn päämääränä on auttaa henkilöä elämään rikasta ja merkityksellistä, omien arvojen mukaista elämää. Ajatusten ja tunteiden käsittelyssä korostuu niiden hyväksyminen sellaisina kuin ne ovat, yrittämättä muuttaa niitä. Terapiassa pyritään kuitenkin saamaan etäisyyttä kielteisiin ajatuksiin ja tunteisiin sekä lisäämään psykologista joustavuutta. Lisätiedot komppi@komppi.net

 

Kognitiivis-analyyttisessa (KAT) lyhytterapiassa tavoitteena on asiakkaan oireiden ja ongelmien helpottuminen itseymmärryksen ja vaihtoehtojen huomaamisen, sekä uusien, joustavampien toimintatapojen kehittymisen kautta. Terapia alkaa 4-6 kerran jäsentelyvaiheella, jossa terapeutti ja asiakas luovat yhdessä alustavan hahmotuksen käsiteltävästä asiasta tai ongelmasta. Tämä hahmotus toimii pohjana terapian painopisteistä sopimiselle ja jatkotyöskentelylle. Terapiassa pyritään kehittämään asiakkaan itseymmärrystä ja lisäämään kykyä itsehavainnointiin, mikä lisää asiakkaan toiminnan joustavuutta ja avaa mahdollisuutta uudenlaisille suhtautumistavoille. Lisätiedot komppi@komppi.net

 

Lyhyen hahmoterapian (10-20 kertaa) lähtökohtana on asiakkaan ja terapeutin arvostava ja ainutlaatuinen kohtaaminen. Terapeutti tukee asiakasta hahmottamaan omaa kokemustaan, suhdettaan itseensä ja toisiin ihmisiin. Tämä hahmottaminen, tai tietoisuuden lisääntyminen, on hahmoterapian keskeinen tavoite. Myönteinen muutos käynnistyy paradoksaalisesti henkilön alkaessa tiedostaa ja hyväksyä itseään sellaisena kuin hän on. Hahmoterapia tunnetaan myös nimellä gestalt-terapia. Termin taustalla on saksankielinen sana ’gestalt’, joka merkitsee hahmoa, muotoa tai kokonaisuutta. Lisätiedot komppi@komppi.net

 

Voimavarakeskeinen lyhytpsykoterapia (10-20 kertaa) pohjautuu vahvasti asiakkaan omiin muutostavoitteisiin. Terapiassa painopiste on tulevaisuudessa ja mielikuvissa, joiden avulla pyritään pääsemään kohti tavoitteita. Terapiassa painotetaan ratkaisuja ongelmien sijaan. Asiakkaan omia oivalluksia ja ratkaisuja pyritään aktivoimaan terapian kuluessa ja tavoiteseurannasssa keskitytään onnistumisiin ja oppimiskokemuksiin. Voimavarakeskeistä psykoterapiaa toteutetaan yleensä lyhyenä (esim. 12-25 kertaa), mutta sen elementtejä voidaan käyttää myös osana pitkää psykoterapiaa. Lisätiedot komppi@komppi.net

 

Lyhyessä kriisiterapiassa (10-20 kertaa) pyritään vähentämään traumaattisesta elämänkriisistä tai tapahtumasta koituvia haittoja. Terapia suunnitellaan yksilöllisesti, jokaisen henkilöhistoria ja nykyinen elämäntilanne huomioiden. Traumaattiset tapahtumat voivat käsittelemättömänä jäädä mieleen irrallisina muistoina, tunteina, kehon aistimuksina ja kielteisinä uskomuksina itsestä. Traumaattiset tapahtumat voivat myös aiheuttaa mieleen tunkeutuvia mielikuvia, pelkoja, ahdistusta, turtumisen tunnetta tai esimerkiksi muistikatkoja. Terapiassa pyritään ensin häiritsevien oireiden hallintaan ja elämän vakauttamiseen. Sen jälkeen voidaan käsitellä traumaattiseen tapahtumaan liittyviä muistoja turvalliseti ja hallitusti niin, että ne prosessoituvat osaksi omaa elämän tarinaa.Lisätiedot komppi@komppi.net