Neuropsykologiset palvelut

Neuropsykologinen tutkimus

Neuropsykologia on tiede, joka tutkii aivojen ja psyykkisen toiminnan välisiä suhteita. Tieteenä neuropsykologialla on yhtymäkohtia mm. psykologian, neurologian, psykiatrian ja neurofysiologian lähitieteisiin. Neuropsykologit ovat pohjakoulutukseltaan psykologeja, jotka ovat sen jälkeen erikoistuneet neuropsykologiaan. Neuropsykologin tehtävissä toimii myös erikoistumiskoulutuksessa olevia psykologeja sekä psykologeja, joilla on työkokemusta neuropsykologiasta. Kliinisessä neuropsykologiassa tutkitaan erityisesti asiakkaan kognitiivisia toimintoja, kuten muistia, tarkkaavaisuutta ja hahmottamista.

Neuropsykologinen tutkimus on neuropsykologin toteuttama kokonaisvaltainen arvio asiakkaan kognitiivisista toiminnoista. Tutkimuksessa arvioidaan mahdollisten vaikeuksien tyyppiä, vaikeusastetta ja haittaavuutta. Lisäksi arvioidaan esimerkiksi neuropsykologisen kuntoutuksen tarvetta. Neuropsykologista tutkimusta voidaan tarvita sekä keskushermoston vammoihin ja sairauksiin sekä kehityshäiriöihin ja oppimisvaikeuksiin liittyvien vaikeuksien arvioinnoissa. Myös psykiatrisiin sairauksiin, kuten esimerkiksi masennus, voi liittyä kognitiivisten toimintojen vaikeuksia. Tutkimukseen hakeutuvilla voi siis olla taustalla monenlaisia syitä tai epäilyjä syistä, esimerkiksi aivovamma, aivoverenvuoto, aivoinfarkti, lukihäiriö, ADHD, hahmottamisen vaikeus, masennus. Neuropsykologisessa tutkimuksessa voidaan selvittää näiden tekijöiden vaikutusta arkipäivään, työ- ja opiskelukykyyn, uudelleen kouluttautumiseen, elämänlaatuun tai vuorovaikutukseen. Tutkimuksella saadaan tietoa työ- tai opiskelukyvystä, ammatillisen kuntoutuksen tai eläkkeen edellytyksistä ja esim. muistihäiriön taustasyistä (esim. onko kyseessä aivoperäinen häiriö). Tutkimuksessa voidaan selvittää myös kuntoutus- ja hoitotoimenpiteiden tarvetta, mahdollisen lisäselvittelyn tarvetta sekä tutkittavan kuntoutumisen ja toiminnan vahvuuksia.

Yleensä neuropsykologiseen tutkimukseen hakeudutaan lääkärin (esim. neurologi, psykiatri, työterveyslääkäri) lähetteellä, jolloin tutkimuksesta saa myös Kela-korvauksen. Tutkimukseen voi tulla myös ilman lähetettä. Tutkimuksessa arvioidaan eri menetelmillä (haastattelu, itsearviointi, testit) mm. muistia, tarkkaavaisuutta, ongelmanratkaisukykyä, hahmottamista ja psyykkisiä toimintoja riippuen ongelmasta ja kysymyksenasettelusta. Teemme tutkimuksia yli 15-vuotiaille.

Ajat varattavissa laajaan neuropsykologiseen tutkimukseen, joka sisältää tutkimuksen 3–5 tuntia (1–2 kerralla), suullisen palautteen asiakkaalle, kirjallisen lausunnon lähettäjälle ja asiakkaalle sekä tarvittavat puhelinkonsultaatiot.

Vapaita aikoja neuropsykologiseen tutkimukseen kannattaa tiedustella suoraan Komppi Mehiläisen neuropsykologeilta, joiden profiilit yhteystietoineen löytyvät täältä. Voit myös tiedustella aikoja Mehiläisen asiakaspalvelusta (010 414 00).

Neuropsykologinen kuntoutus

Neuropsykologisella kuntoutuksella pyritään lievittämään aivojen toimintahäiriöiden aiheuttamia neuropsykologisia oireita. Useimmiten kuntoutusta tarvitsevat henkilöt, joille on erilaisten neurologisten vammojen tai sairauksien (mm. aivoverenkiertohäiriöt, aivovammat, leikkaukset) seurauksena jäänyt neuropsykologisia jälkioireita. Kuntoutusta tarvitsevat myös henkilöt, joilla on kehityksellisiä oppimisvaikeuksia tai neuropsykiatrisia oireita. Neuropsykologisessa kuntoutuksessa tiedonkäsittelyn ja tunne-elämän vaikeuksia jäsennetään ja lievitetään tavoitteellisesti ja asiakkaan tarpeista lähtien yksilöllisesti. Kuntoutuksen tavoitteena voi olla esimerkiksi työ- tai opiskelukyvyn kohentaminen, arjen toimintakyvyn kohentaminen tai tunne-elämän säätelyn parempi hallitseminen. Tarkoituksena on vaikeuksien parempi tiedostaminen ja ymmärtäminen, uusien toimintatapojen etsiminen ja harjoittaminen, omien voimavarojen tunnistaminen sekä mielialan ja hyväksymisen tukeminen. Neuropsykologiseen kuntoutukseen voidaan yhdistää psykoterapeuttisia menetelmiä (ns. neuropsykoterapeuttinen työskentelyote).

Yleensä neuropsykologiseen kuntoutukseen hakeudutaan joko vakuutusyhtiön maksusitoumuksella tai Kelan myöntämänä harkinnanvaraisena tai vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena. Kuntoutuksen maksajina voivat toimia myös kunnat ja sairaanhoitopiirit. Kuntoutukseen voi hakeutua myös itsemaksavana.

Ennen kuntoutusta on aina tehty neuropsykologinen tutkimus, jossa ongelman laatu on kartoitettu ja kuntoutusta on suositeltu. Neuropsykologinen kuntoutus on osa lääkinnällistä kuntoutusta. Kuntoutus kestää yleensä ½–3 vuotta ja se tapahtuu 1–2 kertaa viikossa. Yksi käyntikerta kestää tyypillisesti 45–60 minuuttia.

Vapaita aikoja neuropsykologiseen kuntoutukseen kannattaa tiedustella suoraan Komppi Mehiläisen neuropsykologeilta, joiden profiilit yhteystietoineen löytyvät täältä. Voit myös tiedustella aikoja Mehiläisen asiakaspalvelusta (010 414 00).

Neuropsykologin tekemät työkyvyn arvioinnit Uudellamaalla ja Pirkanmaalla

Komppi tuottaa elinkeino,- liikenne,- ja ympäristökeskuksen tilaamana työkyvyn arviointeja Uudenmaan ja Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimistoille. Kohderyhmänä ovat työttömät työnhakija-asiakkaat, joilla on sellainen diagnosoitu vamma tai sairaus, jonka arvioidaan vaikuttavan mahdollisuuksiin saada työtä tai henkilöt, joiden työ- ja toimintakykyä suhteessa hakuammattiin tai suunniteltuun koulutukseen pitää tarkemmin tai yksilöidymmin selvittää.

Uudenmaan TE-toimiston työkyvynarviointeja tekevät Kompin neuropsykologit Mervi Antila ja Sini Koskinen-Majamaa.

Voit tiedustella aikoja suoraan ammattilaisten profiilien yhteydenottolomakkeiden kautta tai Mehiläisen asiakaspalvelusta (010 414 00).